banner01
jiahe-2
banner03
homesingleimg

Onýyllyklaryň tejribesi Jiahe hemişe gök öwüsýän gaplamalara gaýtadan işlenip bilinýän we dowamly paketlerde iň tehnologiki taýdan ösen çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berdi. Mono gatlak we köp gatlak polietilen film 100% gaýtadan işlenip bilinýän PE haltasy hem esasy önümlerimizdir. Esasanam täze işe girizilen köp gatlakly ýokary päsgelçilikli PE halta PET we beýleki laminasiýa haltalarynyň köpüsini çalşyp biler, bu bolsa 100% gaýtadan işlemäge mümkinçilik berer. Ajaýyp çyglylygy, gazy goramagy we hoşboý päsgelçilikleri üpjün edýär, marka eýelerine ýaramlylyk möhletini kesgitlemäge, önümiň täze bolmagyna kömek edýär. Iýmit, içgi, haýwan iýmiti, kosmetika we şahsy ideg, öý hyzmaty we beýleki pudaklar ýaly önümleri gaplamak üçin giňden ulanylýar.

Iň oňat gaplama öndürijiligi we sarp edijilere amatly How2Recycle belligi bilen markaňyzy we daşky gurşawyňyzy hormatlaýan gaýtadan ulanylýan halta. Bellik, gaplamanyň ABŞ-da we Kanadada gaýtadan işlenip bilinjekdigini alyjylaryňyza açyk habar berýär ..

100% doly gaýtadan işlenip bilinýän halta zerurlygy

Plastmassa çydamly, ýeňil we arzan materiallar.
 • Olary aňsatlyk bilen dürli önümlere öwrüp bolýar. Her ýyl 100 million tonnadan gowrak plastmassa öndürilýär. Takmynan 200 milliard funt sterling täze plastmassa materialy, köpüklenen, laminirlenen we millionlarça paketlere we önümlere ekstrudirlenýär. Netijede, plastmassany gaýtadan ulanmak, dikeltmek we gaýtadan işlemek gaty möhümdir. Çözgüt gözlemekde has ygtybarly alternatiw, Jiahe hemişe gök öwüsýän gaplama 100% polietilen (PE) halta öndürdi.

 • Çözüw, gurluşynda diňe bir çig mal, polietilen ulanylýar, sarp etmegiň öňki we soňky döwürlerinde gaýtadan işlemegi aňsatlaşdyrýan zat, zynjyr nirede bolsa, halkara gaýtadan işlemek nyşanlaryny ulanyp bolýar: 4 (LDPE) 7 (beýlekileriň) ýerine, ähli gaýtadan işlemek zynjyry üçin peýdalary görkezýär.

 • aboutimg

  Önümimiz

  Durmuşy has peýdaly edeliň: Täze gaýtadan işlenip bilinýän halta, gaýtadan ulanylýan çeýe plastmassa gaplamany hakykata öwürmekde öňe bökmekdir. Planeta üçin adamlar üçin. Daşky gurşaw üçin has gowy, iş üçin has gowy.

  homesingleimg

  How2Recycle Label programmasy

  Dükanymyzdan çykýan gaýtadan işlenip bilinýän haltaň her wersiýasy talaplara laýyk gelýär Howpsuzlyk® açmak programmasy2. Gaýtadan işlemek prosesini tamamlamak üçin şu dört aňsat ädimi ýerine ýetiriň.

  1. Torbanyň doly boşdugyna göz ýetiriň
  2. Islendik boş bölekleri ýa-da iýmit galyndylaryny silkitiň
  3. Torbanyň içindäki galan suwuklygy aýyryň
  4.Gatnaşýan ýerli dükanyňyzdan çykyň

  Gaýtadan ulanylýan haltalarymyzy ulanmaga gyzyklanýan markalar we kompaniýalar How2Recycle-iň agzasy bolmaly bolarlar® belligi öz adaty çap edilen haltajygynda ulanmak üçin açylan programmany saklaň.

  Habarlar

  Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

  • indexpather (2)
  • indexpather (1)
  • GreenBlue
  • indexpather (3)
  • indexpather (4)